A new player on the Czech market: Next year, Polish Budimex is getting ready to take part in tenders for the road construction/ Nový hráč na českém trhu: Polský Budimex se příští rok chystá ucházet o zakázky na dopravní stavby

A new player on the Czech market: Next year, Polish Budimex is getting ready to take part in tenders for the road construction/ Nový hráč na českém trhu: Polský Budimex se příští rok chystá ucházet o zakázky na dopravní stavby

02.11.2021
  • Česká verze níže
  • Czech version below

Budimex S.A. wants to apply for contracts for the construction of Czech roads and railways in 2022. The largest Polish construction company stands ready to act on Czech market. Budimex S.A. also plans to enter the Slovak market.

                                   

Budimex S.A. Holding plans to focus on two segments of new foreign markets – the construction of the roads and railway lines. The company wishes to win its first orders in the Czech Republic in 2022. – We are expecting that winning the tenders will not be easy. We observe a considerable price pressure from our competitors – says Michał Wrzosek, spokesman for Budimex S.A., which builds every fourth kilometre of the motorways and expressways in Poland. He adds that the market will also be affected by the availability and amount of funds from the new financial perspective of the European Union under the Transport Operational Programme 2021-2027.

Budimex S.A., which operates in Poland as a general supplier, sub-supplier, and developer, has been preparing for a long time to enter the foreign markets. – Starting a business in a foreign market is always a challenge. We need to obtain the necessary information regarding its specifications and procurement rules. That is why we have been preparing for our entry into the Czech market for a long time, among other things by selecting and training our employees – says Wrzosek.

The company who is awarded as the best Polish general contractor in the building and construction industry, wishes to gradually establish the daughter companies, not only in the Czech Republic, but also in Germany and Slovakia. Until then, however, it will bid under its own logo. Its main activity is the construction of the motorways, expressways and bypasses, but also bridges and airports. The company is also active in the property development, where it focuses on the design, development, construction and maintenance of industrial complexes, but also public buildings, commercial properties and the development of residential properties.

Relations between our company and Czech market are getting closer. On 2021 Budimex has sold own real estate company Budimex Nieruchomości (now Spravia) to Czech developer Crestyl Real Estate s.r.o. We are conducting also many construction projects (roads and railways) close to the czech-polish border – adds Wrzosek.

On czech market Budimex is also looking for new employees, among them: managers of contruction works (roads and railways), construction managers or offer specialists.

The company has developed a lot of successful projects. In 2020, Budimex S.A. completed the construction of the largest flood protection reservoir in Poland near the city of Racibórz. It also received the TOP Builder 2021 award for the modernization of the railway line from Warsaw to Lublin. The modernization of the LK7 is the largest railway project under the National Railway Programme 2015-2020.

 

 

Nový hráč na českém trhu: Polský Budimex se příští rok chystá ucházet o zakázky na dopravní stavby

Budimex S.A. se chce v roce 2022 ucházet o zakázky na výstavbu českých silnic a železnic. Největší polská stavební společnost je podle jejích představitelů připravená působit na nových zahraničních trzích. Kromě tuzemska totiž Budimex S.A. hodlá expandovat také na Slovensko.

Holding Budimex S.A. se chce zaměřit na nové zahraniční trhy ve dvou segmentech – výstavbě silnic a výstavbě železničních sítí. První zakázky v Česku by společnost chtěla získat v roce 2022. „Jsme si vědomi toho, že uspět ve výběrových řízeních nebude snadné. Jsme svědky výrazného cenového tlaku našich konkurentů,“ uvádí Michał Wrzosek, mluvčí společnosti Budimex S.A., která v Polsku realizuje každý čtvrtý kilometr rychlostních silnic a dálnic. Dodává, že situaci na trhu bude ovlivňovat rovněž dostupnost a výše fondů z nové rozpočtové perspektivy Evropské unie Operační program doprava 2021–2027.

Společnost Budimex S.A., jež v Polsku působí jako generální dodavatel, subdodavatel a developer, se na vstup na zahraniční trhy dlouho připravovala. „Začít podnikat na zahraničním trhu je vždy výzva. Musíme získat potřebné informace o jeho specifikách a o pravidlech pro zakázky. Proto jsme se na vstup na český trh dlouho připravovali, mimo jiné prostřednictvím výběru a školení zaměstnanců,“ říká Wrzosek.

Společnost, která získala ocenění za nejlepšího polského dodavatele ve stavebnictví, by postupně ráda vytvořila dceřiné společnosti, a to nejen v Česku, ale také v Německu a na Slovensku. Zatím však bude holding nabídky podávat pod jménem své společnosti Budimex S.A., jejíž hlavní činností je výstavba dálnic, rychlostních silnic a obchvatů, mostů a letišť. Působí však i v developerské oblasti, kde se zaměřuje na projektování, vývoj, výstavbu a údržbu průmyslových zařízení či veřejných a komerčních budov a rozvoj rezidenčních nemovitostí.

„Propojení mezi naší společností a českým trhem stále sílí. V roce 2021 Budimex S.A. prodal vlastní rezidenční developerskou společnost Budimex Nieruchomości (nyní Spravia) českému developerovi Crestyl Real Estate s.r.o. Také realizujeme mnoho stavebních projektů blízko česko-polských hranic, dodává Wrzosek. Na českém trhu tak Budimex S.A. rovněž hledá nové zaměstnance. Zájem má o stavbyvedoucí, manažery stavebních prací či specialisty na financování.

V Polsku stojí společnost za mnoha úspěšnými projekty. V roce 2020 dokončila stavbu největší polské protipovodňové nádrže u města Ratiboř. Za modernizaci železniční trati z Varšavy do Lublinu zase získala ocenění TOP Builder 2021. Obnova trati LK7 je největším polským železničním projektem v rámci národního železničního programu na období 2015–2020.

–––––––

Budimex S.A. Group is the largest Polish construction company with a history dating back to 1968. It focuses on the construction and property development market. Budimex S.A. Group includes six companies operating in various sectors of the infrastructure: roads, railways, airports, construction, power engineering, industrial and ecological structures. In Poland the company has 7 000 employees who provide that 80 % of company´s road contracts are finished before final time.

Apart from Poland, Budimex S.A. also operates in Lithuania and Germany. It plans to enter the Czech and Slovak markets in 2022. More information can be found on the website:  www.budimex.pl/en

----

Budimex S.A. je největší polská stavební firma s historií od roku 1968. Zaměřuje se na stavební a developerský trh. Skupina Budimex S.A. zahrnuje šest společností působících v různých sektorech infrastruktury: silnice, železnice, letiště; stavebnictví, energetika, průmyslové a ekologické výstavby. Firma má 7 tisíc zaměstnanců, díky kterým dokáže 80 % svých zakázek dokončit před plánovaným termínem.

Kromě Polska působí Budimex S.A. také v Litvě a v Německu. V roce 2022 chystá rozšířit své působení i na český a slovenský trh. Více informací naleznete na webové adrese www.budimex.pl/en.

 

ATTACHMENTS

Budimex photo 4

Budimex photo 5

Budimex photo 1

Budimex photo 2

Budimex photo 3

Michal Wrzosek