Martyna Wróbel Dyrektor Biura Prasowego i Relacji Zewnętrznych Budimex

martyna.wrobel@budimex.pl tel.: 512 068 316

Komentarz prezesa Zarządu Budimex SA - Dariusza Blochera do danych finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za 1 kwartał 2016

27.04.2016

Grupa Budimex zakończyła pierwszy kwartał 2016 bardzo dobrymi wynikami – wysoką sprzedażą  w segmencie budowlanym, istotną poprawą rentowności oraz 9- miliardowym portfelem zamówień.

Grupa Budimex odnotowała 16,7% wzrost sprzedaży w pierwszym kwartale 2016 roku. Wzrost sprzedaży rok do roku miał miejsce zarówno w segmencie budowlanym, jak i deweloperskim.

Produkcja budowlano - montażowa w pierwszym kwartale 2016 roku spadła o 13,9%, podczas gdy segment budowlany Grupy Budimex odnotował 12,5% wzrost. Rekordowa (na przestrzeni ostatnich czterech lat) sprzedaż w tym segmencie, o wartości 930 milionów złotych, wynika ze sprawnej realizacji kontraktów drogowych i wyprzedzania harmonogramów prac budowlanych. Wzrost sprzedaży odnotował również segment deweloperski. W pierwszym kwartale 2016 sprzedano notarialnie 242 mieszkania, to jest o 122% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dzięki temu sprzedaż w segmencie deweloperskim wzrosła rok do roku o 128% osiągając wartość 78 milionów złotych.

W pierwszym kwartale 2016 Grupa Budimex wypracowała również rekordowe (jak na pierwszy kwartał) wyniki, poprawiając je w odniesieniu do roku poprzedniego na każdym poziomie: marży brutto, wyniku operacyjnego i wyniku netto o odpowiednio: 42%, 35% i 38%.

Wartość portfela zamówień Grupy Budimex wynosi na koniec marca 2016 roku 9,1 miliarda złotych i jest wyższa od jego wartości na koniec roku 2015 o 677 milionów złotych.

Wartość kontraktów podpisanych w pierwszym kwartale 2016 roku wyniosła 1,5 miliarda złotych i była wyższa o 43% od wartości z analogicznego okresu 2015 roku. Kontrakty podpisane w pierwszym kwartale tego roku to głównie kontrakty wygrane w roku poprzednim. Wartość kontraktów, gdzie oferta Budimeksu została wybrana jako najkorzystniejsza na koniec roku 2015 wynosiła 2 miliardy złotych. Na koniec marca tego roku było to 1,4 miliarda złotych, z czego jedynie 0,5 miliarda złotych w infrastrukturze. Ponad 0,5 miliarda złotych to kontrakty związane z budownictwem na potrzeby służby zdrowia, co stawia nas w gronie liderów tego segmentu.

W związku ze spowolnieniem ogłaszania nowych przetargów będzie trudno powtórzyć poziom kontraktacji z roku 2015. Chcielibyśmy natomiast utrzymać, a nawet zwiększyć naszą skuteczność ofertowania w kolejnych kwartałach 2016 roku tak, aby maksymalnie wypełnić portfel zamówień na kolejne lata. Intensyfikujemy swoje działania na rynku kubaturowym, gdyż chcielibyśmy stać się znaczącym wykonawcą w każdym mieście w Polsce.

W pierwszym kwartale 2016 roku odnotowaliśmy charakterystyczny dla tego okresu spadek poziomu gotówki w stosunku do końca poprzedniego roku. Mimo tego faktu Grupa Budimex utrzymuje pozycję gotówkową netto na poziomie 2,0 miliardów złotych na koniec pierwszego kwartału 2016 roku. Jest to wzrost o 15% w stosunku do stanu na koniec pierwszego kwartału 2015 roku.

Przedsprzedaż mieszkań w pierwszym kwartale 2016 roku spadła o 36% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (317 mieszkań przedsprzedanych obecnie do 499 przedsprzedanych w pierwszym kwartale roku poprzedniego). Spadek ten nie jest sygnałem malejącego popytu, wynika jedynie z kończącej się przedsprzedaży na projekcie „Nowe Czyżyny” w Krakowie. Projekt ten ze względu na bardzo atrakcyjną cenę cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Dlatego też utrzymanie poziomu przedsprzedaży z roku 2015 będzie dużym wyzwaniem. Konieczne jest regularne uruchamianie nowych projektów. W pierwszym kwartale tego roku rozpoczęliśmy budowę trzech nowych projektów, w tym kolejny etap inwestycji „Wiślany Mokotów” w Warszawie. Kontynuujemy również proces poszukiwania atrakcyjnych lokalizacji pod nowe inwestycje, aby regularnie poszerzać naszą ofertę.

Obecnie budujemy ponad 4000 mieszkań, z czego 1370 jest nieprzedsprzedanych i stanowi ofertę dla klientów.

Mimo wysokiej sprzedaży notarialnej wyniki operacyjny i netto segmentu deweloperskiego w pierwszym kwartale 2016 roku są niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W pierwszym kwartale 2015 roku segment deweloperski sprzedał grunt przy ulicy Racławickiej, co miało istotny wpływ na osiągnięte wówczas wyniki segmentu.

Dobre wyniki roku 2015 i utrzymujący się wysoki poziom gotówki skutkowały rekomendacją Zarządu o wypłacie dywidendy po raz ósmy, którą wczoraj Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zaakceptowało. Dywidenda zostanie wypłacona w maju w wysokości 208 milionów złotych, to jest 8,14 złotych brutto na akcję.

W roku 2016 Grupa Budimex będzie koncentrować się na realizacji obranego kierunku rozwoju, w tym  w szczególności do wzmocnienia swej pozycji konkurencyjnej na rynku kolejowym poprzez inwestycje w park maszynowy. Sektor energetyczny, rynek przesyłu gazu i energii oraz utrzymanie dróg i zarządzanie obiektami nadal pozostają w obszarze naszych głównych celów dywersyfikacyjnych.

W 2016 roku spodziewamy się lekkiego wzrostu dynamiki sprzedaży, jednak intensyfikację prac budowlanych przewidujemy w latach 2017-2018. Już dziś można jednak zauważyć pierwsze symptomy wzrostu cen materiałów i usług podwykonawców. Aby utrzymać rentowność staramy się kontraktować kluczowe zasoby niezbędne do realizacji kontraktów na pierwszych etapach prac. Nasze plany w zakresie polityki kadrowej nie zmieniły się - w 2016 roku chcemy zatrudnić 700 osób. Pragniemy utrzymać czołową pozycję na rynku budowlanym, firmy dzielącej się zyskami z akcjonariuszami i prowadzącej biznes w sposób odpowiedzialny społecznie.

Grupa BUDIMEX

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania Grupy Budimex sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za pierwszy kwartał 2016 roku oraz dane porównywalne za pierwszy kwartał 2015 roku.

Wyniki segmentów sprawozdawczych za pierwszy kwartał 2016 roku (w tysiącach złotych):

 

Segment budowlany

Segment deweloperski

Pozostała działalność

Wyłączenia

Dane skonsolidowane

Przychody netto ze sprzedaży  produktów, towarów i materiałów

929 913

78 203

51 730

(72 192)

987 654

Zysk brutto ze sprzedaży

rentowność %

90 104

9,7%

18 769

24,0%

8 528

16,5%

(2 412)

114 989

11,6%

Zysk z działalności operacyjnej

rentowność %

44 222

4,8%

11 317

14,5%

7 466

14,4%

(110)

 

62 895

6,4%

Zysk brutto

rentowność %

48 198

5,2%

12 517

16,0%

5 536

10,7%

(110)

 

66 141

6,7%

Zysk netto

rentowność %

37 607

4,0%

10 117

12,9%

4 281

8,3%

(88)

 

51 917

5,3%

Zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej

rentowność %

37 607

4,0%

10 117

12,9%

3 906

7,6%

(88)

 

51 542

5,2%

 

Wyniki segmentów sprawozdawczych za pierwszy kwartał 2015 roku (w tysiącach złotych):

 

Segment budowlany

Segment deweloperski

Pozostała działalność

Wyłączenia

Dane skonsolidowane

Przychody netto ze sprzedaży  produktów, towarów i materiałów

826 458

34 228

36 662

(50 932)

846 416

Zysk brutto ze sprzedaży

rentowność %

72 693

8,8%

8 789

25,7%

4 972

13,6%

(5 648)

 

80 806

9,5%

Zysk z działalności operacyjnej

rentowność %

32 733

4,0%

14 603

42,7%

4 087

11,1%

(4 749)

 

46 674

5,5%

Zysk brutto

rentowność %

34 331

4,2%

16 278

47,6%

1 973

5,4%

(4 749)

 

47 833

5,7%

Zysk netto

rentowność %

27 055

3,3%

13 157

38,4%

1 319

3,6%

(3 848)

 

37 683

4,5%

Zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej

rentowność %

27 055

3,3%

13 157

38,4%

975

2,7%

(3 848)

 

37 339

4,4%

 

 

Budimex istnieje od ponad 45 lat. Obecnie, jako przedsiębiorstwo infrastrukturalno- usługowe Budimex koncentruje się na rynku polskim. Jako generalny wykonawca firma działa w sektorach infrastruktury: drogowej, kolejowej, lotniskowej; budownictwa kubaturowego, energetycznego, przemysłowego i ekologicznego. Firma stopniowo zwiększa swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami.

Od 1995 roku spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu RESPECT – najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu - Ferrovial. Grupa Budimex zatrudnia ponad 5 tys. osób i współpracuje rocznie z 12 tys. kontrahentów. Do Grupy należą: Budimex Nieruchomości, Mostostal Kraków i Elektromontaż Poznań.

Budimex jest jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie - inicjatywy utworzonej w 2010 r. przez siedmiu największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.