Komentarz prezesa Zarządu Budimeksu SA - Dariusza Blochera do wybranych danych finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok 2016

24.02.2017

Rok 2016 to kolejny bardzo dobry rok dla Grupy Budimex, w którym Budimex SA osiągnął wyniki plasujące spółkę na pierwszym miejscu największych firm budowlanych w Polsce. Pomimo spadku produkcji budowlano-montażowej o 14,4% Grupa zwiększyła sprzedaż o 8,5% i wypracowała rekordowy zysk netto na poziomie 410 milionów złotych. W ubiegłym roku zakończyliśmy budowę 87 kilometrów dróg ekspresowych
i autostrad co stanowiło  ponad 2/3 łącznej długości tras oddanych do użytkowania przez GDDKiA. Część odcinków, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zrealizowaliśmy wcześniej niż zakładał to termin kontraktowy.

W trakcie roku na rynku budowlanym utrzymywały się korzystne ceny surowców i relatywnie niski poziom cen usług podwykonawców, wynikające ze słabej kondycji sektora. Dodatkowo, w czwartym kwartale odnotowaliśmy istotny spadek rezerwy na przewidywane straty na jednym z realizowanych kontraktów infrastrukturalnych. Czynniki te w połączeniu z poprawą efektywności operacyjnej skutkowały polepszeniem rentowności na każdym poziomie wyniku finansowego. Marża brutto ze sprzedaży, wynik operacyjny i wynik netto wzrosły  odpowiednio o: 52%, 73% i 74% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W roku 2016 wartość rozstrzyganych przetargów infrastrukturalnych znacząco spadła, głównie ze względu na wstrzymanie procedur przetargowych przez GDDKiA. Wartość ofert złożonych przez Budimex
w segmencie drogowym w całym roku 2016 wyniosła 7,3 miliarda złotych i była niższa o ponad 70%
w stosunku do wartości ofert złożonych w roku 2015. Jednocześnie, w drugiej połowie roku tempa nabrała ofertacja przetargów kolejowych współfinansowanych z budżetu UE. Do tej pory wykonawcy złożyli do PKP PLK oferty cenowe na ponad 20 projektów na łączną kwotę przeszło 9 miliardów złotych netto.

Pomimo niekorzystnych uwarunkowań rynkowych Grupa Budimex pozyskała w roku 2016 kontrakty
o wartości 5,7 miliarda złotych (spadek o 20% w stosunku do roku 2015). W tym samym czasie łączna wartość ofert złożonych przez spółkę spadła o 39%. Satysfakcjonujący poziom kontraktacji udało się osiągnąć między innymi dzięki intensyfikacji prac w obszarze budownictwa ogólnego. W segmencie tym zwiększyliśmy wartość pozyskanych kontraktów w ujęciu rocznym o 34%, podpisując umowy na rekordowe 2,8 miliarda złotych.

Wartość kontraktów podpisanych z GDDKiA spadła w 2016 roku o 64% i wyniosła 1,6 miliarda złotych. Tylko dzięki wysokiej skuteczności ofertowania w pozostałych obszarach rynku drogowego łączna wartość zawartych zleceń infrastrukturalnych osiągnęła satysfakcjonujący poziom 2,4 miliarda złotych.

Wartość kontraktów, w których Grupa Budimex złożyła najniższe cenowo lub najkorzystniejsze oferty wynosi aktualnie około 3,9 miliarda złotych, z czego 25% to zlecenia kolejowe, a 33% projekty gdzie zamawiającym jest GDDKiA.

Wartość portfela zamówień na koniec roku 2016 wyniosła 8,9 miliarda złotych i była wyższa
o 0,5 miliarda złotych (6%) od wartości na koniec roku 2015. Zmiana struktury pozyskiwanych kontraktów znalazła odzwierciedlenie w portfelu zamówień. Udział projektów drogowych spadł z 65% na koniec 2015 roku do 57% na koniec 2016 roku. Jednocześnie, segment budownictwa ogólnego stanowił 29% portfela zamówień, co oznacza wzrost o 7 punktów procentowych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

 

Pozycja gotówkowa netto na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła 2,6 miliarda złotych. Jest to poziom wyższy o 13% w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2015. Wzrost poziomu gotówki w 2016 roku wynika z poprawy rentowności segmentu budowlanego, a także sezonowo wysokich przepływów w czwartym kwartale. Poprawa pozycji gotówkowej Grupy jest również efektem zwiększenia salda wpłaconych środków na poczet zakupu mieszkań przez klientów Budimeksu Nieruchomości. 

W roku 2016 przedsprzedaż segmentu deweloperskiego wyniosła 1 615 mieszkań i była o 16% (303 mieszkania) niższa niż w roku poprzednim. Osłabienie tempa przedsprzedaży wynika przede wszystkim
z kończącej się, bardzo atrakcyjnej, oferty projektu „Nowe Czyżyny” w Krakowie (spadek o 582 mieszkania).

W roku 2016, w odpowiedzi na zwiększony popyt ze strony klientów, rozpoczęliśmy przedsprzedaż mieszkań w ramach dwunastu nowych projektów. Wydaliśmy ponad 100 milionów złotych na zakupy gruntów. Dzięki temu kolejny rok z rzędu zwiększyliśmy portfel projektów gotowych do uruchomienia - obecnie jest to ponad 6 400 mieszkań. Utrzymanie w kolejnych latach przedsprzedaży na poziomie 1 500 lokali rocznie będzie wymagało stałego poziomu około 4 000 mieszkań w budowie.

W roku 2016 podpisanych zostało 1 188 aktów notarialnych, czyli o 31% więcej niż w roku 2015. Jednocześnie, dynamika wzrostu sprzedaży rozpoznanej była nieco mniejsza i wyniosła 19%. Niższy przyrost sprzedaży jest efektem zwiększonego udziału projektów zlokalizowanych poza Warszawą, przede wszystkim w Krakowie - wzrost udziału z 25% do 44% w roku 2016. Trend ten będzie widoczny w następnych kwartałach ze względu na planowane kolejne przekazania mieszkań z projektu „Nowe Czyżyny”.

W roku 2017 nasze działania będą skupiały się na budowaniu rentownego portfela zamówień na kolejne lata. Obserwujemy ożywienie na rynku przetargów infrastrukturalnych, zarówno drogowych jak i kolejowych.
W lutym złożyliśmy najniższe cenowo oferty w dwóch postępowaniach na budowę Zachodniej Obwodnicy Łodzi na łączną kwotę 1,3 miliarda złotych netto. W obu przypadkach czekamy na dalsze decyzje zamawiającego, gdyż oferty przekraczają przewidziany budżet. Aktualnie przygotowujemy się do składania kolejnych ofert m.in. na odcinki tras S19, S7 oraz S3.

Podpisaliśmy większość umów na dostawy sprzętu kolejowego. W ciągu kilku ostatnich miesięcy złożyliśmy (wyłączając część należącą do konsorcjantów) oferty kolejowe o wartości ponad 5 miliardów złotych. Pomimo silnej konkurencji uzyskaliśmy wysoką skuteczność ofertowania - prawie 20%. Do tej pory złożyliśmy najniższe cenowo lub najkorzystniejsze oferty o wartości prawie miliarda złotych. Będziemy obserwować zachowanie pozostałych firm i wyciągać wnioski z kolejnych rozstrzygnięć przetargów kolejowych.

Pomimo malejącego rynku budowlanego w roku 2016 zwiększyliśmy stan zatrudnienia w Grupie o ponad 500 osób. Na koniec 2016 Grupa Budimex zatrudniała 5 708 pracowników. Ambitne plany inwestycyjne kluczowych inwestorów oraz widoczne od kilku miesięcy ożywienie na rynku przetargów infrastrukturalnych skłaniają nas do dalszego wzrostu etatyzacji w 2017 roku.  

W najbliższych kwartałach spodziewamy się wzrostu dynamiki sprzedaży. Większość zleceń drogowych wchodzących w skład aktualnego portfela zamówień weszło, po zakończeniu prac projektowych, w fazę realizacji części budowlanej. Zwiększenie skali inwestycji, w szczególności infrastrukturalnych, może spowodować jeszcze większą presję na wzrost płac oraz dalszy spadek dostępności wykwalifikowanych pracowników. Dodatkowo, w 2017 roku i latach kolejnych będziemy musieli zmierzyć się z ryzykiem wzrostu cen materiałów oraz kosztów podwykonawstwa.

Budimex jest spółką cieszącą się dużym zaufaniem rynku oraz inwestorów - zarówno publicznych, jak
i prywatnych. Nieprzerwanie od 2011 roku Budimex wchodzi w skład RESPECT Index obejmującym spółki prowadzące biznes w sposób odpowiedzialny. W roku 2016 Grupa Budimex odprowadziła 116 milionów złotych podatku dochodowego (CIT), o 45% więcej niż w roku poprzednim. Plasuje nas to w czołówce największych płatników tego podatku w kraju.

 

Grupa BUDIMEX

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania Grupy Budimex sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za rok 2016 roku oraz porównywalne dane za rok 2015.

Wyniki segmentów sprawozdawczych za rok 2016 (w tysiącach złotych):

 

Segment budowlany

Segment deweloperski

Pozostała działalność

Wyłączenia

Dane skonsolidowane

Przychody netto ze sprzedaży  produktów, towarów i materiałów

5 391 453

349 586

163 015

(331 764)

5 572 290

Zysk brutto ze sprzedaży

662 986

81 908

20 718

(14 347)

751 265

Koszty sprzedaży

(11 680)

(15 809)

(5 235)

53

(32 671)

Koszty ogólnego zarządu

(184 238)

(18 364)

(5 657)

9 493

(198 766)

Zysk/(strata) z działalności operacyjnej

452 885

46 735

10 288

(4 801)

505 107

Zysk/(strata) brutto

454 794

51 023

10 389

(4 801)

511 405

Zysk/(strata) netto

364 811

41 285

8 268

(3 888)

410 476

Zysk (strata) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej

364 811

41 285

7 698

(3 943)

409 851

 

Wyniki segmentów sprawozdawczych za rok 2015 (w tysiącach złotych):                               

 

Segment budowlany

Segment deweloperski

Pozostała działalność

Wyłączenia

Dane skonsolidowane

Przychody netto ze sprzedaży  produktów, towarów i materiałów

4 936 892

292 599

186 805

(282 302)

5 133 994

Zysk brutto ze sprzedaży

426 253

65 381

19 169

(18 089)

492 714

Koszty sprzedaży

(11 129)

(14 027)

(4 631)

45

(29 742)

Koszty ogólnego zarządu

(177 090)

(15 350)

(5 217)

7 576

(190 081)

Zysk/(strata) z działalności operacyjnej

244 693

46 690

9 171

(8 336)

292 218

Zysk/(strata) brutto

246 355

51 801

6 981

(8 336)

296 801

Zysk/(strata) netto

194 731

41 820

6 724

(6 755)

236 520

Zysk/(strata) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej

194 731

41 820

6 050

(6 755)

235 846

Budimex jest spółką z blisko pięćdziesięcioletnią tradycją. Liderem polskiego rynku budowlanego. Zatrudnia ponad 6000 specjalistów. Profil jej działalności obejmuje realizację projektów z zakresu infrastruktury: drogowej, kolejowej i lotniskowej, kubaturowych oraz energetyki i przemysłu. Budimex obecny jest nie tylko na rynku polskim ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększa również swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu RESPECT – najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. Grupa Budimex współpracuje rocznie z 12 tys. kontrahentów. W skład grupy wchodzą: Budimex Nieruchomości, Mostostal Kraków oraz Elektromontaż Poznań SA. 

Budimex jest jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.