Budimex SA_Dariusz Blocher.jpg

Komentarz prezesa Zarządu Budimex SA – Dariusza Blochera do danych finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za 1 kwartał 2017

27.04.2017

Grupa Budimex zakończyła pierwszy kwartał 2017 z bardzo dobrymi wynikami – wysoką jak na sezon zimowy sprzedażą, znaczącą poprawą rentowności oraz rekordowo wysokim portfelem zamówień.

Sprzedaż w segmencie budowlanym Grupy Budimex w pierwszym kwartale 2017 roku wzrosła o 6,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, osiągając poziom 991 milionów złotych. W tym samym czasie produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 4,3%. Spodziewamy się, że kolejne kwartały przyniosą przyspieszenie dynamiki sprzedaży w części budowlanej Grupy, głównie ze względu na zakończenie prac projektowych i wejście w fazę budowlaną niektórych kontraktów realizowanych w systemie „projektuj i buduj”.

Wzrost sprzedaży odnotował również segment deweloperski. W pierwszym kwartale 2017 sprzedano notarialnie 409 mieszkań, o 69% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dzięki temu sprzedaż w segmencie deweloperskim wzrosła o 29,1% rok do roku osiągając poziom 101 milionów złotych.

W pierwszym kwartale 2017 Grupa Budimex wypracowała bardzo dobre wyniki, poprawiając je w odniesieniu do roku poprzedniego na każdym poziomie: marży brutto, wyniku operacyjnego i wyniku netto o odpowiednio: 42%, 75% i 64%. Wysoka rentowność pierwszego kwartału wynikała przede wszystkim z rozliczenia kończących się kontraktów infrastrukturalnych podpisanych 2-3 lata temu. Pomogły również dobre wyniki Mostostalu Kraków oraz działalności na rynku niemieckim.

Na koniec marca 2017 roku wartość portfela zamówień Grupy Budimex osiągnęła historycznie wysoki poziom 9,3 miliarda złotych i jest wyższa od wartości na koniec roku 2016 o 375 milionów złotych. Grupa Budimex podpisała w ciągu trzech miesięcy 2017 roku kontrakty o wartości 1,3 miliarda złotych. Wartość podpisanych kontraktów jest niższa o 15% od wartości z analogicznego okresu 2016 roku. Kontrakty oczekujące na podpisanie to aktualnie około 1,5 miliarda złotych, z czego przeszło 50% to projekty kolejowe, gdzie oferty spółek z Grupy zostały już wybrane jako najkorzystniejsze.

W pierwszym kwartale 2017 roku podpisaliśmy kluczowy dla aglomeracji krakowskiej kontrakt na budowę Trasy Łagiewnickiej o wartości 652 milionów złotych. Kontrakt realizowany jest w systemie „projektuj i buduj” i jego realizacja nie będzie miała istotnego wpływu na wyniki finansowe roku 2017.

Od kilku miesięcy obserwujemy ożywienie na rynku przetargów infrastrukturalnych. Skala odbicia jest jednak mniejsza od oczekiwań rynku. Jednocześnie widoczna jest bardzo silna konkurencja i duża presja cenowa – w pierwszym kwartale 2017 roku nie udało nam się wygrać przetargów GDDKiA. Aktualnie przygotowujemy się do składania kolejnych ofert m.in. na budowę odcinków tras S61, S19, S7. W dalszym ciągu koncentrujemy się również na pozyskiwaniu kolejnych kontraktów kolejowych. Do tej pory udało nam się wygrać kontrakty o wartości 1,1 miliarda złotych.

W pierwszym kwartale 2017 roku odnotowaliśmy charakterystyczny dla tego okresu spadek poziomu gotówki. Mimo to, na koniec pierwszego kwartału 2017 roku Grupa Budimex utrzymuje pozycję gotówkową netto na satysfakcjonującym, porównywalnym do roku poprzedniego, poziomie 2,0 miliardów złotych.

W pierwszym kwartale 2017 roku na rynku mieszkaniowym w Polsce przedsprzedaż mieszkań wzrosła o ponad 20% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W Grupie Budimex, zgodnie z rynkowym trendem, odnotowaliśmy wzrost przedsprzedanych mieszkań o 24%. W ciągu trzech miesięcy 2017 roku przedsprzedaż osiągnęła poziom 392 mieszkań w porównaniu do 317 mieszkań w analogicznym okresie roku poprzedniego. W pierwszym kwartale 2017 roku rozpoczęliśmy realizację trzech nowych projektów - w Gdańsku, Krakowie i Warszawie, w sumie na ponad 570 mieszkań. Aby zaspokoić wciąż rosnący popyt poszukujemy atrakcyjnych lokalizacji dla nowych inwestycji. W pierwszym kwartale 2017 roku zakupiliśmy działkę w Warszawie, która umożliwi wybudowanie ponad 1000 mieszkań. Obecnie w budowie jest ponad 3800 mieszkań, z czego 1258  stanowi ofertę dla klientów jako nieprzedsprzedane.

Mimo wysokiej sprzedaży notarialnej wyniki operacyjny i netto segmentu deweloperskiego w pierwszym kwartale 2017 roku pozostają na porównywalnym poziomie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Jest to oczekiwany efekt, który wynika z rozpoczęcia przekazywania mieszkań w ramach projektu „Nowe Czyżyny” w Krakowie.

Już dziewiąty rok z rzędu, w związku z dobrymi wynikami roku 2016 i wysokim poziomem gotówki, Zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy i przeznaczenie na ten cel całego zysku netto za 2016 rok. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie w dniu 11 maja 2017 roku. Wypłacona w czerwcu 2017 roku dywidenda osiągnęłaby historycznie wysoki poziom 14,99 złotych brutto na akcję.

Nie zmieniamy naszych planów w zakresie polityki kadrowej – planujemy dalszy wzrost zatrudnienia w 2017 roku. W pierwszym kwartale zatrudniliśmy w Grupie Budimex prawie 200 osób na rynku krajowym. Jednocześnie w 2017 roku będziemy musieli zmierzyć się z rosnącą presją na wzrost płac i dalszym spadkiem dostępności wykwalifikowanej kadry.

W kolejnych kwartałach nasze działania będą skupiały się na budowaniu rentownego portfela zamówień na kolejne lata. Wzmożona konkurencja w ofertowaniu do GDDKiA, duża presja cenowa, jak również długie procedury przetargowe mogą jednak utrudnić osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu kontraktacji w roku 2017. W najbliższym czasie będziemy musieli również zmierzyć się z obserwowanym wzrostem cen materiałów i kosztów podwykonawców. Dlatego też bardzo ważna będzie szczególna dbałość o koszty na kontraktach realizowanych oraz odpowiedzialne podejście do kalkulacji nowych ofert.

Grupa BUDIMEX

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania Grupy Budimex sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za I kwartał 2017 roku oraz porównywalne dane za I kwartał 2016 roku.

Wyniki segmentów sprawozdawczych za I kwartał 2017 roku (w tysiącach złotych):

 

 

Segment budowlany

Segment deweloperski

Pozostała działalność

Wyłączenia

Dane skonsolidowane

Przychody netto ze sprzedaży  produktów, towarów i materiałów

990 566

100 952

41 605

(80 383)

1 052 740

Zysk brutto ze sprzedaży

140 117

19 606

5 307

(2 020)

163 010

Koszty sprzedaży

(2 447)

(3 967)

(1 224)

14

(7 624)

Koszty ogólnego zarządu

(49 003)

(4 933)

(1 410)

2 579

(52 767)

Zysk/(strata) z działalności operacyjnej

95 459

11 210

3 108

573

110 350

Zysk/(strata) brutto

93 617

12 040

633

573

106 863

Zysk/(strata) netto

75 005

9 648

136

464

85 253

Zysk (strata) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej

75 005

9 648

(14)

519

85 158

 

Wyniki segmentów sprawozdawczych za I kwartał 2016 roku (w tysiącach złotych):

 

Segment budowlany

Segment deweloperski

Pozostała działalność

Wyłączenia

Dane skonsolidowane

Przychody netto ze sprzedaży  produktów, towarów i materiałów

929 913

78 203

51 730

(72 192)

987 654

Zysk brutto ze sprzedaży

90 104

18 769

8 528

(2 412)

114 989

Koszty sprzedaży

(2 729)

(3 167)

(1 135)

13

(7 018)

Koszty ogólnego zarządu

(46 211)

(4 309)

(1 471)

2 289

(49 702)

Zysk/(strata) z działalności operacyjnej

44 222

11 317

7 466

(110)

62 895

Zysk/(strata) brutto

48 198

12 517

5 536

(110)

66 141

Zysk/(strata) netto

37 607

10 117

4 281

(88)

51 917

Zysk/(strata) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej

37 607

10 117

3 906

(88)

51 542

Budimex jest spółką z blisko pięćdziesięcioletnią tradycją. Liderem polskiego rynku budowlanego. Zatrudnia ponad 6000 specjalistów. Profil jej działalności obejmuje realizację projektów z zakresu infrastruktury: drogowej, kolejowej i lotniskowej, kubaturowych oraz energetyki i przemysłu. Budimex obecny jest nie tylko na rynku polskim ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększa również swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu RESPECT – najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. Grupa Budimex współpracuje rocznie z 12 tys. kontrahentów. W skład grupy wchodzą: Budimex Nieruchomości, Mostostal Kraków oraz Elektromontaż Poznań SA. 

Budimex jest jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

ZAŁĄCZNIKI

Budimex SA_Dariusz Blocher.jpg

Budimex SA_Dariusz Blocher.jpg