Wyniki finansowe

Komentarz prezesa Zarządu Budimex SA - Dariusza Blochera do wybranych danych finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za pierwsze półrocze 2017.

26.07.2017

Historycznie wysoki portfel zamówień, 12%-owy wzrost sprzedaży rok do roku, bardzo dobre wyniki finansowe na każdym poziomie działalności, w tym wypracowanie 195 milionów zysku netto oraz znaczna rozbudowa banku ziemi w segmencie deweloperskim to główne osiągnięcia Grupy Budimex w pierwszym półroczu 2017 roku.

W pierwszej połowie roku produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 8,0%. W tym samym czasie sprzedaż w segmencie budowlanym Grupy Budimex była wyższa o 10% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, osiągając poziom 2 597 milionów złotych. Spodziewamy się, że pozytywna dynamika sprzedaży w segmencie budowlanym Grupy utrzyma się w kolejnych kwartałach. Motorem wzrostu sprzedaży w omawianym okresie była część budownictwa ogólnego ze sprzedażą wyższą o 26% rok do roku. Rekordowa kontraktacja w 2016 roku przełożyła się na istotne zwiększenie udziału kubatury w sprzedaży segmentu budowlanego w pierwszym półroczu 2017 roku.

Znaczący wzrost sprzedaży odnotował Budimex Nieruchomości. W pierwszym półroczu 2017 przekazaliśmy klientom 892 mieszkania, o 106% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dzięki temu sprzedaż segmentu deweloperskiego osiągnęła poziom 230 milionów złotych wzrastając o 81% rok do roku.

W pierwszym półroczu 2017 Grupa Budimex wypracowała bardzo dobre wyniki, poprawiając je w odniesieniu do roku poprzedniego na każdym poziomie: marży brutto, wyniku operacyjnego i wyniku netto o odpowiednio: 17%, 40% i 33%. Rentowność operacyjna w Grupie Budimex osiągnęła poziom 9,2% sprzedaży w ciągu sześciu miesięcy 2017 roku. Niemniej jednak od kilku miesięcy obserwujemy rosnącą presję cenową ze strony podwykonawców oraz istotny wzrost płac i cen materiałów. W związku z coraz trudniejszą sytuacją na rynku budowalnym utrzymanie w kolejnych kwartałach poziomu zyskowności porównywalnego do pierwszego półrocza może okazać się niemożliwe.

Na koniec czerwca 2017 roku wartość portfela zamówień Grupy Budimex kolejny raz osiągnęła historycznie wysoki poziom 9,6 miliarda złotych i była wyższa od wartości na koniec roku 2016 o 684 miliony złotych. Sezon budowlany wchodzi w okres szczytowo wysokiej produkcji, która przy pozytywnej dynamice sprzedaży, w przyszłych kwartałach może rzutować na wartość zamówień pozostających do realizacji.

Grupa Budimex podpisała w ciągu sześciu miesięcy 2017 roku umowy o wartości 3,2 miliarda złotych. Wartość podpisanych kontraktów jest porównywalna do wartości z analogicznego okresu 2016 roku, przy znacząco różnej strukturze. W związku z ożywieniem na rynku przetargów infrastrukturalnych i kolejowych, udział podpisanych kontraktów kubaturowych spadł z 45% w pierwszym półroczu 2016 roku do 32% w 2017 roku.

Szacunkowa wartość kontraktów podpisanych przez PKP PLK w ramach Krajowego Programu Kolejowego w pierwszym półroczu 2017 roku przekroczyła 9 miliardów złotych netto. Zgodnie z zapowiedziami kolejowego inwestora do końca 2017 roku może ona przekroczyć 20 miliardów złotych. Grupa Budimex w pierwszym półroczu 2017 roku podpisała z PKP PLK umowy o łącznej wartości 1 003 milionów złotych (z wyłączeniem konsorcjantów), co stanowi 32% łącznej wartości pozyskanych kontraktów. Tym samym zrealizowaliśmy postawiony sobie cel, jakim było zbudowanie portfela zamówień kolejowych o wartości 1 miliarda złotych. Dodatkowo w lipcu 2017 roku złożyliśmy najkorzystniejsze cenowo oferty na modernizację linii kolejowej E-30 Trzebinia-Krzeszowice o wartości 299 milionów złotych w części przypadającej dla Grupy Budimex i na budowę stacji Warszawa Główna o wartości 96 milionów złotych.

Od kilku miesięcy obserwujemy ożywienie na rynku infrastruktury drogowej. Po okresie spowolnienia na rynku przetargów ogłaszanych przez GDDKiA w 2016 roku w pierwszym kwartale 2017 roku obserwowaliśmy bardzo silną konkurencja cenową. W drugim kwartale 2017 roku Grupa Budimex złożyła najlepsze oferty w czterech przetargach z GDDKiA o łącznej wartości 885 milionów złotych.

Konsekwentnie realizujemy strategię rozszerzania działalności o nowe segmenty rynku budowlanego, umacniając swoją pozycję na rynku energetycznym i przesyłu gazu. W lipcu 2017 roku podpisaliśmy z Tameh Polska Sp. z o.o. kontrakt na budowę gazowego bloku energetycznego o wartości  126 milionów złotych. Rozpoczynamy budowę nowej elektrociepłowni w Wilnie, gdzie Zamawiający wydał Polecenie Rozpoczęcia Prac. Na rynku przesyłu gazu konsorcjum z udziałem Budimex SA złożyło najniższą ofertę na budowę gazociągu na odcinku Brzeg-Kiełczów o wartości 188 milionów złotych i drugą co do wartości na budowę gazociągu na odcinku Strachocina-Pogórska Wola o wartości 413 milionów złotych – obie oferty przekraczają jednak budżet Zamawiającego.

W pierwszym półroczu 2017 roku odnotowaliśmy charakterystyczny dla tego okresu spadek poziomu gotówki. Na koniec czerwca pozycja gotówkowa netto wyniosła 1 288 miliona złotych. W 2017 roku saldo środków pieniężnych spadło głównie w wyniku sezonowo niższych przepływów z działalności operacyjnej, wyższych wydatków inwestycyjnych (m.in. na sprzęt kolejowy), wypłaty rekordowo wysokiej dywidendy w kwocie 383 milionów złotych, a także istotnych wydatków na grunty w segmencie deweloperskim. Pogarszająca się sytuacja finansowa i płynność podwykonawców, spowodowana przede wszystkim zmianami w legislacji VAT, wpłynęła w ostatnim czasie również na poziom zaangażowania kapitałowego ze strony generalnych wykonawców. Staramy się wspomagać naszych partnerów biznesowych, dostosowując warunki płatności do zmieniającego się otoczenia rynkowego. W ostatnim czasie obserwujemy także znaczący wzrost poziomu biurokracji na kontraktach publicznych, co opóźnia proces fakturowania wykonanych prac i negatywnie oddziałuje na poziom środków pieniężnych. 

W pierwszym półroczu 2017 roku w Grupie Budimex, zgodnie z rynkowym trendem, odnotowaliśmy wzrost przedsprzedanych mieszkań o 24%. W ciągu sześciu miesięcy 2017 roku przedsprzedaż osiągnęła poziom 886 mieszkań w porównaniu do 712 w analogicznym okresie roku poprzedniego. W 2017 roku rozpoczęliśmy 4 nowe inwestycje, powiększając ofertę o 710 mieszkań. Obecnie w budowie jest ponad 4 tysiące mieszkań, z czego 902 pozostaje do dyspozycji klientów. Aby zaspokoić wciąż rosnący popyt aktywnie poszukujemy atrakcyjnych lokalizacji dla nowych inwestycji. W pierwszym półroczu 2017 Grupa Budimex nabyła działki w Warszawie, Poznaniu, Gdyni i we Wrocławiu. Pozwoli to rozszerzyć przyszłą ofertę sprzedaży o ponad 2 600 mieszkań. W drugim półroczu 2017 będziemy kontynuować ambitne plany inwestycyjne w tym segmencie.

Zgodnie z realizowaną strategią ekspansji na rynku usług serwisowych, w czerwcu 2017 roku spółka FBSerwis, w 49% należąca do Budimex SA, sfinalizowała zakup spółek Trans-Formers, specjalizujących się w odbiorze i zarządzaniu odpadami. Łączna wartość transakcji przekroczyła 150 milionów złotych.

Ambitne plany inwestycji infrastrukturalnych skłaniają nas do dalszego rozwoju kadry. W ciągu sześciu miesięcy 2017 roku zatrudniliśmy w Grupie Budimex 360 osób na rynku krajowym i planujemy dalszy wzrost zatrudnienia. Jednocześnie dostrzegamy istotny niedobór pracowników, szczególnie fizycznych. Wraz z oczekiwanym wzrostem skali inwestycji sytuacja na rynku pracy i dostępność pracowników może ulec dalszemu pogorszeniu.

Grupa BUDIMEX

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania Grupy Budimex sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za I półrocze 2017 roku oraz porównywalne dane za I półrocze 2016 roku.

Wyniki segmentów sprawozdawczych za I półrocze 2017 roku (w tysiącach złotych):

 

Segment budowlany

Segment deweloperski

Pozostała działalność

Wyłączenia

Dane skonsolidowane

Przychody netto ze sprzedaży  produktów, towarów i materiałów

2 597 291

229 588

77 324

(182 431)

2 721 772

Zysk brutto ze sprzedaży

297 302

46 055

10 379

(1 642)

352 094

Koszty sprzedaży

(5 004)

(8 822)

(2 492)

15

(16 303)

Koszty ogólnego zarządu

(95 158)

(10 168)

(2 683)

5 687

(102 322)

Zysk z działalności operacyjnej

211 230

31 199

5 709

1 016

249 154

Zysk brutto

207 821

32 696

2 180

992

243 689

Zysk netto

166 492

26 339

1 145

805

194 781

Zysk przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej

166 492

26 339

947

860

194 638

 

Wyniki segmentów sprawozdawczych za I półrocze 2016 roku (w tysiącach złotych):                                

 

Segment budowlany

Segment deweloperski

Pozostała działalność

Wyłączenia

Dane skonsolidowane

Przychody netto ze sprzedaży  produktów, towarów i materiałów

2 371 776

126 944

87 719

(156 739)

 2 429 700

Zysk brutto ze sprzedaży

258 256

33 477

12 574

(4 033)

300 274

Koszty sprzedaży

(5 328)

(7 148)

(2 298)

27

(14 747)

Koszty ogólnego zarządu

(92 610)

(7 725)

(2 780)

3 854

(99 261)

Zysk z działalności operacyjnej

151 483

18 708

8 231

(152)

178 270

Zysk brutto

154 246

21 034

7 816

(152)

182 944

Zysk netto

123 248

16 995

6 398

(123)

146 518

Zysk przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej

123 248

16 995

5 947

(123)

146 067

Budimex jest spółką z blisko pięćdziesięcioletnią tradycją oraz liderem polskiego rynku budowlanego. Zatrudnia ponad 6000 specjalistów. Profil działalności Spółki obejmuje realizację projektów z zakresu infrastruktury: drogowej, kolejowej i lotniskowej, kubaturowych oraz energetyki i przemysłu. Budimex obecny jest nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększa również swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu RESPECT – najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. Grupa Budimex współpracuje rocznie z 12 tys. kontrahentów. W skład grupy wchodzą: Budimex Nieruchomości, Mostostal Kraków oraz Elektromontaż Poznań SA.

Budimex jest jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.