Dariusz_Blocher.jpg

Wyniki finansowe

Komentarz prezesa Zarządu Budimeksu SA - Dariusza Blochera do wybranych danych finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok 2017

01.03.2018

Rok 2017 to kolejny bardzo dobry rok dla Grupy Budimex. Zanotowaliśmy historyczny poziom sprzedaży oraz rekordowy zysk netto co pozwoliło ponownie zająć pierwsze miejsce wśród największych firm budowlanych w Polsce. Pomimo silnej konkurencji podpisaliśmy nowe kontrakty o wartości 7,3 miliarda złotych i wchodzimy w rok 2018, który jest rokiem jubileuszu 50-lecia istnienia firmy, z portfelem zamówień przekraczającym 10 miliardów złotych.

W 2017 roku produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 12,9% notując tym samym najwyższą dynamikę od 2011 roku. W tym samym czasie Grupa zwiększyła sprzedaż o 14,3% w porównaniu do roku poprzedniego i wypracowała zysk netto na poziomie 464 milionów złotych. Wzrost sprzedaży w segmencie budowlanym Grupy był zgodny z tempem wzrostu rynku i wyniósł 12,6% natomiast zwiększenie skali przekazań w części deweloperskiej zaowocowało przyrostem sprzedaży o 42,6%.

Znaczne zwiększenie skali realizowanych inwestycji w sektorze budowlanym spowodowało dalszy wzrost cen surowców i usług podwykonawców. Branża coraz mocniej odczuwa również spadek dostępności siły roboczej. Pomimo niekorzystnych uwarunkowań, Grupa Budimex osiągnęła satysfakcjonującą rentowność na poziomie operacyjnym (9,2%).

Po trudnym roku 2016, w ostatnich miesiącach najwięksi inwestorzy infrastrukturalni istotnie zwiększyli liczbę rozstrzyganych przetargów. Wartość ofert złożonych przez Budimex w roku 2017 wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o przeszło 80%. Ofertowanie napędzane było przez segment drogowy, przede wszystkim GDDKiA. Wartość złożonych ofert na budowę dróg w 2017 roku wzrosła trzykrotnie w stosunku to roku 2016 osiągając poziom 24,4 miliarda złotych. 

Sprzyjający rynek przetargów infrastrukturalnych oraz utrzymanie wysokiej skuteczności ofertowania na rynku budownictwa ogólnego pozwoliło podpisać rekordowe 7,3 miliarda złotych nowych zleceń. Na koniec grudnia 2017 roku wartość portfela zamówień osiągnęła  poziom 10,3 miliarda złotych. Poprzez selektywne podejście do przetargów drogowych oraz wysoką aktywność w segmencie kolejowym i hydrotechnicznym zrealizowaliśmy cel związany z dywersyfikacją portfolio kontraktów. Aktualnie wiodący segment infrastruktury drogowej stanowi 45% portfela zamówień podczas gdy rok wcześniej było to 57%. Pozyskane kontrakty od PKP PLK o wartości 1,3 miliarda złotych zwiększyły udział segmentu kolejowego z 2% w grudniu 2016 roku do 12% na koniec roku 2017. Ponadto, dzięki podpisaniu kontraktu na dokończenie budowy zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny, prace hydrotechniczne stanowią aktualnie 7% portfela zamówień.

Grupa Budimex zakończyła 2017 rok z pozycją gotówkową netto na poziomie 2,2 miliarda złotych. W porównaniu do stanu na 31 grudnia 2016 roku, była ona niższa o 359 milionów złotych. Wspierając dalszy rozwój segmentów gospodarowania odpadami i utrzymania dróg, w 2017 roku Grupa Budimex zwiększyła zaangażowanie w spółce FBSerwis o ponad 50 milionów złotych. Zainwestowaliśmy również 80 milionów złotych w rozbudowę i modernizację parku maszynowego oraz przeszło 150 milionów złotych na zakupy gruntów w segmencie deweloperskim. Jednym z istotnych czynników, wpływających negatywnie na saldo gotówki była pogarszająca się sytuacja finansowa firm podwykonawczych, spowodowana między innymi zmianami w legislacji VAT. Staramy się wspierać naszych podwykonawców, oferując wcześniejsze płatności oraz umożliwiając częste i sprawne fakturowanie wykonanych prac.

W roku 2017 przedsprzedaż segmentu deweloperskiego wyniosła 1 457 mieszkań i była o 10% (158 mieszkań) niższa niż w roku poprzednim. Osłabienie tempa przedsprzedaży wynika przede wszystkim z kończącej się, bardzo atrakcyjnej, oferty projektu „Nowe Czyżyny” w Krakowie (spadek przedsprzedaży o 667 mieszkań).

Kontynuujemy rozbudowę banku ziemi, w 2017 roku kupiliśmy działki w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście a także pierwszą działkę, na ponad 1 000 mieszkań, we Wrocławiu. Dzięki temu kolejny rok z rzędu zwiększyliśmy portfel projektów gotowych do uruchomienia - obecnie jest to prawie 8 000 mieszkań. Utrzymanie w kolejnych latach rocznej przedsprzedaży na poziomie 1 500 lokali będzie wymagało stałego poziomu około 4 000 mieszkań w budowie.

Klienci Budimex Nieruchomości podpisali w 2017 roku 1 914 aktów notarialnych. Wzrost w porównaniu do roku 2016 wyniósł 61% i wynikał przede wszystkim z rozpoczęcia przekazań notarialnych w ramach projektu „Nowe Czyżyny”. Przychody ze sprzedaży wyniosły 499 milionów złotych, co oznacz wzrost o 43% rok do roku. Zysk netto wzrósł z 41 milionów w roku 2016 do rekordowych 54 milionów złotych w roku 2017. Pomimo znacznych wydatków na grunty oraz wypłaty dywidendy, Budimex Nieruchomości utrzymał silną dodatnią pozycję gotówkową.

W najbliższych latach najwięksi inwestorzy publiczni czyli GDDKiA oraz PKP PLK planują istotny wzrost wydatków. Przed nami okres wzmożonej pracy, do którego jesteśmy przygotowani kadrowo oraz sprzętowo.

W 2017 roku zatrudnienie w Grupie Budimex, uwzględniając Grupę FBSerwis, wzrosło o ponad 1 200 osób i przekroczyło na koniec roku poziom 7 500 pracowników. Zgodnie z przyjętym kierunkiem rozwoju kadry, zwiększamy zatrudnienie nie tylko wśród pracowników umysłowych, szukamy również pracowników fizycznych aby wzmocnić zespół sił własnych. Ponadto, mając na uwadze oczekiwane zwiększenie skali inwestycji infrastrukturalnych, w ciągu ostatnich 2 lat zainwestowaliśmy ponad 150 milionów złotych w modernizację parku maszynowego i zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektów kolejowych.

Zwiększenie skali inwestycji infrastrukturalnych oraz systematyczny wzrost wartości rynku budownictwa ogólnego, może spowodować dalsze zwiększenie presji na wzrost płac oraz wzrost cen usług podwykonawczych. W związku z tym bardzo ważna będzie szczególna dbałość o koszty na kontraktach realizowanych oraz odpowiedzialne podejście do kalkulacji nowych ofert.

Wchodzimy w rok 2018 z rekordowym portfelem zamówień. Tak ambitny poziom zleceń do realizacji pozwala nam na selektywne podejście do ofertowania. Staramy się minimalizować ryzyko nowo podpisywanych kontraktów oraz zmniejszać ekspozycję na segmenty, które charakteryzują się dużą zmiennością cen robocizny oraz usług podwykonawczych.

Kolejne kwartały jak i cały rok 2018 powinien przynieść pozytywne dynamiki sprzedaży. Koncentrujemy  się na realizacji powierzonych projektów, mając szczególnie na uwadze terminowość realizacji i wysoką jakość efektów pracy.

Grupa BUDIMEX

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania Grupy Budimex sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za rok 2017 roku oraz porównywalne dane za rok 2016.

Wyniki segmentów sprawozdawczych za rok 2017 (w tysiącach złotych):

 

 

Segment budowlany

Segment deweloperski

Pozostała działalność

Wyłączenia

Dane skonsolidowane

Przychody netto ze sprzedaży  produktów, towarów i materiałów

6 069 677

498 651

153 871

(352 890)

6 369 309

Zysk brutto ze sprzedaży

689 035

102 038

21 227

(2 476)

809 824

Koszty sprzedaży

(10 551)

(18 147)

(5 333)

15

(34 016)

Koszty ogólnego zarządu

(200 453)

(22 822)

(5 699)

12 347

(216 627)

Zysk/(strata) z działalności operacyjnej

506 432

64 633

12 100

5 153

588 318

Zysk/(strata) brutto

498 077

67 989

9 483

4 883

580 432

Zysk/(strata) netto

399 203

54 390

7 043

3 958

464 594

Zysk (strata) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej

399 203

54 390

6 793

4 022

464 408

 

Wyniki segmentów sprawozdawczych za rok 2016 (w tysiącach złotych):

 

 

Segment budowlany

Segment deweloperski

Pozostała działalność

Wyłączenia

Dane skonsolidowane

Przychody netto ze sprzedaży  produktów, towarów i materiałów

5 391 453

349 586

163 015

(331 764)

5 572 290

Zysk brutto ze sprzedaży

662 986

81 908

20 718

(14 347)

751 265

Koszty sprzedaży

(11 680)

(15 809)

(5 235)

53

(32 671)

Koszty ogólnego zarządu

(184 238)

(18 364)

(5 657)

9 493

(198 766)

Zysk/(strata) z działalności operacyjnej

452 885

46 735

10 288

(4 801)

505 107

Zysk/(strata) brutto

454 794

51 023

10 389

(4 801)

511 405

Zysk/(strata) netto

364 811

41 285

8 268

(3 888)

410 476

Zysk/(strata) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej

364 811

41 285

7 698

(3 943)

409 851

BUDIMEX SA jest spółką z pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu RESPECT – najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Budimex Nieruchomości, Mostostal Kraków oraz Elektromontaż Poznań SA.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl

ZAŁĄCZNIKI

Dariusz_Blocher.jpg

Dariusz_Blocher.jpg