Dariusz Blocher Prezes Zarządu, dyrektor generalny Budimeksu SA,  Dyrektor Ferrovial Agroman na Euro

Wyniki finansowe

Komentarz Dariusza Blochera - Prezesa Budimex SA do wyników finansowych I kwartału

Jesteśmy zadowoleni z wyników Grupy Budimex w pierwszym kwartale  2021 roku. Odnotowaliśmy wzrost zysku brutto Grupy w ramach działalności kontynuowanej (czyli budowlanej i usługowej) z 36 milionów złotych w pierwszym kwartale 2020 roku do 55 milionów złotych w pierwszym kwartale 2021 roku przy jednoczesnej poprawie rentowności z 2,4% do 4,4%. W tym samym czasie zysk netto wzrósł o 47 milionów złotych, co jest efektem istotnej poprawy wyniku w ramach działalności zaniechanej, czyli segmentu deweloperskiego. Odnotowaliśmy spadek przychodów ze sprzedaży Grupy o 15,3%, przy czym przychody w segmencie usługowym wzrosły o 27,2%, a  w obszarze budowlanym spadły o 17,3%. Niższe tempo realizowanych prac budowlanych wynikało przede wszystkim z trudniejszych warunków pogodowych na początku roku oraz z rozkładu harmonogramu prac projektowych na drogowych kontraktach „projektuj i buduj”.  

Rachunek zysków  i strat

Pomimo trudności związanych z przyrostem nowych zakażeń realizujemy większość naszych kontraktów bez istotnych zakłóceń. Konsekwentnie stosujemy strategię testowania i zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, jednak, podobnie jak w całym kraju, pod koniec marca obserwowaliśmy wzrost liczby nowych zakażeń. Skala aktywnych przypadków jest nieco niższa od poziomu notowanego jesienią ubiegłego roku. Niestety, w kwietniu odnotowaliśmy wśród pracowników pierwsze 2 przypadki śmiertelne.

Sektor

W 1 kwartale 2021 roku produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących) spadła o 11,2%. W segmencie budynków produkcja skurczyła się o 14,8%, przy czym w obszarze budownictwa mieszkaniowego spadek ograniczył się do 6,7% a  w części nie mieszkaniowej był głębszy i wyniósł 19,7%. W segmencie inżynieryjnym spadek produkcji budowlano montażowej wyniósł 6,3% - warto podkreślić, że w części kolejowej odnotowano wzrost o 2,1%.  Sprzedaż segmentu budowlanego Grupy Budimex wyniosła 1 180 milionów złotych, notując spadek o 17,3%.

Segment budowlany

Warunki realizacji kontraktów na początku tego roku w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku były zdecydowanie trudniejsze. Surowa zima spowolniła prace budowlane na większości frontów. Jednocześnie w obszarze drogowym jesteśmy na kilku istotnych zleceniach w fazie projektowania lub oczekujemy na wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej -  przychody ze sprzedaży na takich kontraktach są relatywnie niewielkie.  Dlatego też dynamika spadku przychodów części budowlanej w Grupie Budimex była większa niż raportowana przez GUS dla całego sektora. Rentowność brutto wyniosła 3,4% i była zauważalnie wyższa niż w pierwszym kwartale 2020 roku, kiedy wyniosła 2,1%. Kondycja portfela zamówień jest stabilna,  przystępujemy do finalnego etapu realizacji trudnych projektów energetycznych.


W ostatnich miesiącach obserwujemy jednak niepokojące trendy w zakresie cen materiałów, w szczególności stali,  ropy i ropopochodnych (w tym asfaltu) czy styropianu. W konsekwencji, przy utrzymujących się niskich cenach ofertowych, rentowność branży w najbliższych kwartałach może być pod presją. W pierwszym kwartale 2021 roku pozyskaliśmy kontrakty o wartości 993 milionów złotych, natomiast w „poczekalni” mamy kolejne zlecenia o wartości przeszło 3 miliardów złotych. Największe projekty z szansą na podpisanie to linia kolejowa E75 Białystok – Ełk (587 milionów złotych, oferta oceniona najwyżej) oraz droga ekspresowa S6 Leśnice – Bożepole Wielkie (584 miliony złotych, oferta oceniona najwyżej).

W kwietniu podpisaliśmy kontrakt na budowę fragmentu Obwodnicy Trójmiasta S6 (581 milionów złotych) oraz kluczowy kontrakt pod kątem wzmacniania naszej pozycji na rynku hydrotechnicznym – II etap przekopu przez Mierzeję Wiślaną o wartości 467 milionów złotych. Na koniec marca 2021 roku wartość portfela zamówień osiągnęła  poziom 12,8 miliarda złotych.

Grupa Budimex zakończyła 1 kwartał 2021 roku z pozycją gotówkową netto na poziomie 2,1 miliarda złotych (z uwzględnieniem gotówki w ramach działalności zaniechanej jest to około 2,5 miliarda złotych). W porównaniu do stanu na 31 grudnia 2020 roku, była ona wyższa o 403 miliony złotych. Konsekwencją komfortowej i stabilnej pozycji gotówkowej netto jest rekomendacja wypłaty dywidendy na poziomie 426 milionów złotych, co daje w przeliczeniu na akcję 16,70 zł. 

W 1 kwartale 2021 roku Grupa FBSerwis kontynuowała trendy wzrostowe zwiekszając w ujęciu rocznym przychody ze sprzedaży o 27,7%.

Segment usługowy

Przychody ze sprzedaży Grupy FBSerwis, będącej motorem segmentu usługowego, wyniosły 167 milionów złotych i wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 27,7%, co wynikało z większych wolumenów w segmencie zagospodarowania odpadów. Zysk brutto wyniósł 22 miliony złotych w porównaniu do 21 milionów złotych w pierwszym kwartale roku ubiegłego. Słabsza rentowność w pierwszym kwartale 2021 roku, która nie podążyła za wzrostem przychodów, spowodowana była wysokimi kosztami zimowego utrzymania na kontraktach drogowych.

Patrzymy optymistycznie na perspektywy rozwoju Grupy FBSerwis w najbliższym czasie. W drugim kwartale rozpoczęliśmy realizację kontraktów na zagospodarowanie odpadów z Warszawy. Kontrakty obecnie realizowane i te, które są w trakcie procedury przetargowej, w ramach której złożyliśmy najkorzystniejsze oferty na 12 zadań, w połączeniu z zawartymi nowymi kontraktami  na zagospodarowanie odpadów z Łodzi zapewnią w pełni efektywne wykorzystania zasobów naszych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych co najmniej do końca 2021 roku.

Długoterminowe plany rozwojowe Grupy FBSerwis opierają się niezmiennie na kolejnych inwestycjach zwiększających potencjał operacyjny FBSerwis oraz poszukiwaniu atrakcyjnych celów akwizycyjnych.

W pierwszym kwartale 2021 roku przedsprzedaż segmentu deweloperskiego wyniosła 494 mieszkania i była nieco niższa (47 mieszkań) niż w roku poprzednim.

Dobry wynik przedsprzedaży jest efektem utrzymującej się szerokiej oferty mieszkaniowej spółki oraz utrzymującego się stabilnego popytu strukturalnego na mieszkania w największych miastach. Klienci Budimex Nieruchomości podpisali
w pierwszym kwartale 2021 roku 346 aktów notarialnych w porównaniu do 4 aktów notarialnych w pierwszym kwartale 2020 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 183 miliony złotych, a zysk brutto osiągnął 31 milionów złotych. Budimex Nieruchomości konsekwentnie utrzymuje wysoką dodatnią pozycję gotówkową netto.

22 lutego Budimex S.A. podjął decyzję o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. W konsekwencji działalność segmentu deweloperskiego prezentowana jest w skonsolidowanym rachunku zysków i strat jako działalność zaniechana (zarówno za 1 kw. 2021 roku jak i  w danych porównywalnych za 1 kw. 2020 roku) zgodnie z MSSF 5.

 Segment deweloperski

Wchodzimy w sezon budowlany z portfelem zamówień na poziomie 12,8 miliarda złotych. Analizując aktualny portfel zamówień, zlecenia z szansą na podpisanie i nasz harmonogram robót spodziewamy się, że kolejne kwartały powinny przynieść poprawę rocznej dynamiki przychodów ze sprzedaży. Naszym celem jest utrzymanie rentowności powyżej wskaźników rynkowych, które mogą być pod presją z uwagi na wzrost kosztów materiałów.

W kolejnych kwartałach będziemy koncentrować się na realizacji powierzonych projektów, mając szczególnie na uwadze bezpieczeństwo, terminowość realizacjii wysoką jakość efektów pracy. Wyzwaniem będzie odpowiednie zarządzanie i kontrola kosztów, aby ograniczyć ryzyka związane ze wzrostem cen materiałów. Dodatkowo, jednym z celów na najbliższe miesiące jest finalizacja procesu przeglądu opcji strategicznych w segmencie deweloperskim i dostosowanie modelu biznesowego Grupy do nowych warunków. Jednocześnie pracujemy nad nowymi projektami biznesowymi w Polsce i za granicą oraz rozwijaniem przedsięwzięć w formule PPP.

W dalszym ciągu dużą niewiadomą jest dalszy przebieg pandemii i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarki, w tym na dostępność kadry i ciągłość dostaw. Liczymy na stopniową poprawę sytuacji epidemicznej - w Grupie Budimex w ostatnich tygodniach, podobnie jak w całym kraju, statystyki dotyczące aktywnych zakażeń spadają. Przygotowujemy się do organizacji szczepień jako pracodawca, jesteśmy gotowi objąć programem ok. 7 tysięcy osób, głównie pracowników z rodzinami.

---

BUDIMEX SA jest spółką z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Budimex Nieruchomości, Mostostal Kraków oraz FB Serwis.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl

ZAŁĄCZNIKI

Segment deweloperski

Segment deweloperski

Segment usługowy

Segment usługowy

Segment budowlany

Segment budowlany

Sektor

Sektor

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat